top of page

מה הטוב שחסר אצלי להשלמהמה הטוב שחסר אצלי להשלמה במקום של החסר של העומס ?
הסתכלות על נקי יילמד כל אחד מאתנו לחפש מה הטוב שאותו הוא צריך להשלים בעצמו, וייתקנו, לא יעטוף אותו ברגש בחסר; ולא ברישומיו דרך שנים; אותם מרכיבים נלווים לעומס, תוצאותיו דרך הזמן. לא מאבק מנפש מחסירה אלא יהיה ער בהכרה יבדוק, יבחן עצמו ואז ישנה מהנהגתו, יהפוך אותו לטוב, זה הניצחון שלנו, להפוך את העומס להפוך את הלא טוב לטוב; זוהי השגה.


ברוחניות מי שמרחם על הבריות מרחמים עליו מהשמיים ואף זה בדין.בית דין של מעלה שופט במשפט את האדם בשלושה זמנים


בראש השנה

בשעת הפטירה

בשעת התחייה


אך בורא עולם מתערב במשפט ומי שעובר על מידותיו, מוחל וסולח ומרחם על הבריות, הועיל וכך הקב"ה. הקב"ה אומר כפי שהאדם נוהג כך אנחנו צריכים להתנהג עמו, מידה כנגד מידה, אפילו אם יצאה גזירה קשה מלפניו ינהגו עמו ברחמים, כי האדם מעביר על מידותיו ומתנהג בחסד, ברחמים, בגופו, ובממונו כך גם אתו יעשו מלפנים משורת הדין; האדם גומל חסדים כך מהשמיים הקב"ה יפעל מלפנים משורת הדין עמו, בחסד, בחמלה וברחמים.האמנם האדם העושה חסד יקבל חסד ?


האדם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, כך גם יקבל; כי מי שמרבה חסד לעולם ואפילו לשונאיו ישתדל להיטיב כך ייטב לו. כיוון שמתנהג ברחמים, בחסדים טובים עם אשתו ועם בניו ועם כל האדם יוצר פתח תקוה רחב מאוד, כך גם ינהגו עמו בחסד.


שמירת הלשון כי אין הנפילה מגיעה אלא בעבור הפה :


הווה דן כל אדם לכף זכות בלבד; כי הדן כל אדם לכף זכות זוהי מצוות עשה 'דאורייתא', האדם צריך מאוד מאוד לחזק את עצמו בטוב לדון כל אדם לכף זכות כי ע"י זה קל לו לאדם להתעלות על עצמו וזוכה שקונה לעצמו שם של צדיק לעולם. חובתו וזכותו של האדם תלויים בזכויותיו של האדם.


מי שרובו זכויות = צדיק.

נמדד על פי רב זכויותיו נכתב ונחתם בספר החיים!

מי שרובו חובות = רשע.

נמדד אף כי יש בו זכויות נמדד על פי רב חובותיו נכתב ונחתם בספר המתים!


3 ספרים נפתחים ביום הדין לעת התחיה


צדיקים גמורים = חיי עולם

רשעים גמורים = לעונש חיי עולם

רק הבינוניים תלויים ועומדים


ואף אם יש לו לאדם זכויות כחול הים, אז לכאורה צדיק הוא ולא בטוח שהוא צדיק כלל וכלל, כי אם הקב"ה יתנה עמו במידת הדין לא יישאר בידו כל מצוות.
כי האדם כל כך הרבה לא דייק כדין והרבה לא עשה לפי הכללים:


לא עשה באהבה

לא ביראה

לא בשמחה

בדחילו וברחימו האם

אנו מקיימים את המצוות


אם הקב"ה ידקדק אחר מצוותיו של האדם; כולם יהיו בחסר והמצוות יהיו במיעוט כי לא נעשו בשלמות ויהיה האדם רשע. אך אם הקב"ה ינהג אתו ברחמים אז ייחתם כצדיק; על פי המידה שהאדם נוהג כך נוהגים עמו מהשמיים. יסנגרו עליו מהשמיים יתמעטו עוונותיו וירבו זכויותיו ואף כי היה בצער ויהיה רובו צדיק וייקרא הקב"ה לאדם שם צדיק לעולם ויזכה לחיי עולם עת וכל זה תלוי אך ורק בהנהגה שהאדם נוהג בבני האדם; ומי שנהג מטה בטוב בבני האדם כך גם מלאכי השרת מדברים עליו טוב מעלה ובזכויותיו דנים אותו לכף זכות.אהוביי, אתם צריכים להבין הרי האדם צריך לדעת שבעבור שהאדם דן את חברו לכף זכות; כך הוא דן את עצמו. ילמד זכות על חברו ויעביר על מידותיו אז לעצמו האדם עושה את זה ובשמיים ינהגו עמו בדיוק באותו קו.שנזכה כולנו תמיד

לראות מעלת חברנו

ולא חסרונו...מאמרים אחרונים
bottom of page