top of page

משמעות הנישואין בחיי האדם


"הנישואין" - נישואין לשם מה ?

הנישואין הם קודש הקודשים, איחוד משותף אהבת אמת, זכיה באושר ארוך ימים, מקיימת ניצוץ של אלוהות בחיי הנישואין. שבו כל בן משפחה, בין אם הוא חי ובין אם הוא מת, מכל הדורות כולם, נוטל בו חלק.

איש ואשה זכו "השכינה שוכנת ביניהם",

לא זכו "אש אוכלתם"...


יש להבין את האושר הנובע משמחת הרגע לבין חדוות הנצח; הזוגיות היא יצירת אהבה נצחית בינינו שבה תוכל לשכון אהבת ה' בקרבנו, לקדש את שנינו בחיינו.


"ברגע שמתקנים עצמנו בזוגיות יש תדר אחר, חשמל אחר, אור, חום, מערכת המתעוררת לחייה האמיתיים, יש הרגשה אחרת ולא רק שקט, קצת שמחה. מחשבה דוחה פתאום משתחררת ואז המחשבה מתרחבת, מקבלת ממדים אחרים. יש שערי הלב, שערי המחשבה ואז רואים את החסימה, יש לשים כל דבר במקומו, הנה כל דבר שייך למקומו והנה אנחנו.

כל התדר להיות אמיתי, לא מבקשים להיות מקודש, אלא לסלק עיכובים, כי כל מה שמעכב משפיע על הגוף, ברגע שהלב משוחרר; מהלב במחשבתם ובנפשם מרגישים 'פי עשר' נפלא מזה".


רגע של חום ניתן דרך קשב מתחיל להיות מתוקן, מביא להתקרבות כלפי השני, בו בזמן זו התקרבות האדם כלפי עצמו. התקרבת דרך הקשב, הרי התקרבת לרגשי שבך גם, כי יש מעבר ישיר לרגשי ללב, דרך הקשב הפנימי, אותו קשב הוא בתבונה אחרת, הוא מקשיב כדי להבין, ולא מקשיב כדי לדחות קודם ולהתגונן, ולהוכיח, אלא קשוב מפנימיותו ומתקרב ברגש ללב ולשכל בחומו, באהבה בנישואין.

מאמרים אחרונים
bottom of page