top of page

ועל פי הסוד במה האדם יוכל להירפא מאת: אילנה נגר

מהות תפקיד האדם הוא תיקון העולמות ואם אינו מתקן הוא חווה ייסורים, הנשמה של האדם אינה נותנת לו מרגוע אם אינו מממש את ייעודו בעולם. ישנו אי שקט תמידי המבעבע בקרב האדם, מייסרו, מדיר מנוחה מנפשו על מנת שהאדם יתעורר ויחבר את הכלים העליונים שדרכם אמור להגיע השפע אלינו. השפע יורד מהאינסוף לכלים שמוכנים להכיל את האור, מלאכת האדם לתקן את שבירת הכלים דרך תרי"ג מצוות. כל אדם יש לו חלק בשבירה שעליו לתקנו בעודו בחיים.


אותם שברי כלים שנשברו התחלקו ל-6,000 שנה לתרי"ג מצוות ול-600 ריבו.

כשהאדם מברך בפיו ברוך אתה ה'... ריבונו של עולם... מודה למלך מלכי המלכים הוא מעלה את ניצוצות הדיבור חזרה לבריאת עולם חדש מתוקן יותר מתוך הברכה שהאדם מברך בפיו.


תכלית הבריאה שאתה תעשה.


באין יש את האור של האין עצמה ואור היוצא מתוך האין האור שיוצא דרך האין וירד לעולם שנקרא נקודים. האורות שיצאו דרך העיניים הם אורות הכתר החכמה והבינה. בא מאציל ורוצה שיהיה בנאצלים אורות הכתר החכמה והבינה והנה ראה המאציל שבנאצלים לא היה כוח להכיל אורות אלו שמקום התפשטותם עד החיבור סיום הרגליים כדי שהעולמות התחתונים יוכלו לקבל אורות שיתפשטו בהם.

מה עשה המאציל טרם הוציא אורות אלו דרך העיניים צמצם עצמו צמצום אחד ?לצורך עולם הנקודים נבנה דרך 3 אורות:

אור העין עצמה

אור היוצא מהעין

אור דרך הדפנות, דרך הדפנות של האף.

צמצם עצמו המאציל מלמעלה ונשאר המקום שבחיבור ריק כך שצריך להעלות את האור שבעולם הנקודים כלפי מעלה. צריך להעלות את כל האורות האלה כלפי מעלה. כשהאדם צריך לקבל אורות אז קודם כל האדם צריך לקבל צמצום מסויים. הסרעפת היא מפרידה בין האורות העליונים לאורות התחתונים.

האורות מתחלקים לפנימיות וחיצוניות. האור ירד בשינוי, ירד בצמצום, האור יורד בצמצום של אור, אור יותר חלש. ישנו עולם האצילות ועולם הנקודים, עולם האצילות עולם שתוקנו בו האורות, עולם הנקודים עולם שבו הייתה שבירת הכלים. הוסיף אותו מסך צמצום העולם כדי שעולם האצילות יוכל לקבל אורו ועשה פרסה - מסך כדי שעולם הבריאה יוכל לקבל את אורו.

מה עלה מעלה ?

מה חזר מטה ?

מה יצא מהעיניים ?

פנימיות זה תמיד אורות שנשארים פנימה לעולם לא יצאו.

חיצוניות זה אורות שעתידים לצאת, כמו עכשווי.

שבירת הכלים הייתה - כי המאציל רצה שיהיה פה עולם מתוקן ודרכו ירד השפע.


מה קרה ?

האור היה חז

ק מדי והכלים לא יכלו לעמוד בהם ואז נוצרו שבירת הכלים ונוצרו עולמות בי"ע – עולמות בריאה יצירה עשייה.

תכלית שלנו בעולם המצוות לתקן בעולמות בע"י את כל הבירורים האלו השבורים, לא סתם יש מצוות מעשיות ויש מצוות בדיבור, יש הבדל בין דיבור למעשה.


דיבור – זה פנימיות העולמות.

ומעשה – זה חיצוניות העולמות.

מצוות תפילין, ציצית – זה 'מצוות מעשה', אלו מצוות שמתקן בחיצוניות העולם.

'מצוות שבדיבור' – ברכות, לימוד תורה – מתקן בפנימיות העולמות.


בירורים נעשה פה מלא חלקים של בירורים אחד מהם זה נקרא פנימיות וחיצוניות ולכל אחד מהם יש את כל מצוות עשה לא תעשה. חילוקים בבירורים שנפלו ועל ידי תרי"ג מצוות שיש לנו אנחנו יכולים להעלות את כל הבירורים האלו כל אחד לפי שורש נשמתו.

יש אנשים ששייכים לבירורים כאלו, או אחרים ויש אנשים ששייכים למקומות אחרים בגלל זה כל אחד נמשך בעבודת השם למשהו אחר.


למה?


כי הבירורים שלו במקומות אחרים.

צריך לעלות את הבירורים האלו מעלים אותם למעלה, בברכת מלך העולם מעלים אותו למעלה ואז מעורר את כל הבחינות מחדש וכל הבחינות עולים מעלה.

דרך העיניים מעורר את כל הבחינות ויוצא אור מעלה, ברגע שאתה שותה כוס מים ומברך על המים האור עולה מעלה לבירור שאתה עושה, אתה מתייחס לברך על כוס מים והאור הזה יוצא החוצה מהפה שלך ועולה מעלה לעולמות העליונים.


הצדיק מכוון והמטפל צריך שיהיה לו לב טוב,

שבאמת המטפל רוצה שהמטופל יירפא.

ועל פי הסוד:

יכול האדם להירפא דרך:

ייחודים

תפילות

פדיון נפש

והסרת עין הרע.


הצדיק מכוון כשהמטפל צריך שיהיה לו לב טוב, שבאמת המטפל רוצה שהמטופל יירפא.
Comments


מאמרים אחרונים
bottom of page